การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพส 16 ส.ค. 2566 ผู้ชม 290


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
******************************

          วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรผู้รับผิดชอบ ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ศรีเรื่องฤทธิ์ อธิการบดี (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  กงเติม (กรรมการ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ(กรรมการและเลขานุการ)