การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการจัดทำข้อสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566

วันที่โพส 23 ส.ค. 2566 ผู้ชม 4369


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการจัดทำข้อสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566
**************

         วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการจัดทำข้อสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมกันทบทวนชุดข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์