อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac

วันที่โพส 30 ส.ค. 2566 ผู้ชม 751


การอบรม เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์, ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac
*************************

 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์, ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา  รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการพิเศษ  เป็นประธานการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์, ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac"  โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้รู้จักทรัพยากรสารสนเทศ การบริการของห้องสมุด ตลอดจนรู้วิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดและสามารถใช้เครื่องมือในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดให้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
        โครงการดังกล่าวจัดให้มีการอบรมให้กับนักศึกษาเป็นรายคณะ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 วันที่ 6, 13, 20 และ 27 กันยายน 2566 ดังนี้
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะครุศาสตร์  
วันที่  6 กันยายน 2566  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วันที่ 13 กันยายน 2566  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วันที่ 20 กันยายน 2566  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่ 27 กันยายน 2566   คณะวิทยาการจัดการ