การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566

วันที่โพส 8 ก.ย. 2566 ผู้ชม 385


การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566
*************************

             วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง (นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์) และนายวิโรจน์ เข็มเหล็ก(ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์) ผศ.ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ (ผู้แทนรองผู้อำนวยการ)  และนางมัทนา จันทร์ศรี (ผู้แทนบุคลากร) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้แทนรองคณบดี ผศ.เจษฏาพร ปาคำวัง เข้าร่วมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันหารือการบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์