ศึกษาดูงานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่โพส 24 มิ.ย. 2558 ผู้ชม 335


คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 1)