โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่โพส 13 ก.ย. 2566 ผู้ชม 298


| โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac  

 วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT106

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คณะที่เข้าร่วมการอบรม คือ "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"