การติดตั้งอุปกรณ์ IoT สำหรับควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ ภายในมหาวิทยาลัย

วันที่โพส 26 ก.ย. 2566 ผู้ชม 823


การติดตั้งอุปกรณ์ IoT สำหรับควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ ภายในมหาวิทยาลัย
******************************

               สำนักวิทยบริการได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ IoT สำหรับควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งติดตั้ง Access Point  รองรับการใช้งานอุปกรณ์ IoT เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)  โดยนโยบายการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 ในด้านการบริหารจัดการ เรื่องพัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้ตามแนวคิดหลัก “A Smart University in the Green Park” โดยเน้นการส่งเสริมการลด หรือประหยัดการใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ