ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่โพส 8 ก.ค. 2558 ผู้ชม 343


อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชั้น ๕ อาคารนวัตปัญญา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์