การประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 และการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพส 20 ต.ค. 2566 ผู้ชม 413


                            วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรรณราชนครินทร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อร่วมหารือในการกำหนดประเด็นความเสี่ยงและควบคุมภายในและกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ของสำนัก