เข้าร่วมการอบรมวิธีการประเมิน ปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

วันที่โพส 27 ต.ค. 2566 ผู้ชม 858


การอบรมวิธีการประเมิน ปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
**********************

            สำนักวิทยบริการฯ มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์  ภู่พิมล หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ และนายอภิรักษ์  อุ่นดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมวิธีการประเมิน ปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (National Cybersecurity Rating Index: NCRI) ระหว่างวันที่  24- 25 ตุลาคม 2566  ณ โรงแรม ที่เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ ซึ่งมีมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายกรอบ หลักเกณฑ์ เครื่องมือ วิธีการประเมิน การปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าประเมินระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ  มีความรวดเร็ว ใช้ทรัพยากรน้อย ให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ สามารถนำไปวิเคราะห์ประสิทธิผลของกลยุทธ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และทราบจุดอ่อนรวมถึงมาตรการควบคุมที่ควรให้ความสำคัญ โดยมีแนวทางในการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมขององค์กรและกลุ่มหน่วยงานของผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการปรับปรุงที่วัดผลได้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ