การสอบประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพส 26 ต.ค. 2566 ผู้ชม 413


การสอบประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566

        วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดการสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงการสอบประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 76 คน โดยเป็นการสอบ  Post-Test  ด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และอบรมการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (IC3 Digital Literacy Certification GS6 Level 1) ให้กับนักศึกษาที่สอบผ่านชุดข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อทำการสอบด้วยชุดข้อสอบ IC3 Digital Literacy Certification GS6 Level 1 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์