การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2566

วันที่โพส 27 ต.ค. 2566 ผู้ชม 585


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2566
*************************************

          วันศุกร์ที่  27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีการหารือการบริหารงานภายในสำนักฯ ประกอบด้วยการวางแผนการจัดทำกิจกรรมในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  การดำเนินการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นต้น  โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน