โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)”

วันที่โพส 24 ส.ค. 2558 ผู้ชม 360


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)” สำหรับอาจารย์และบุคลากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘