การบรรยายนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 24 พ.ย. 2566 ผู้ชม 507


การบรรยายนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
*****************************

               วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จัดการการบรรยายนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยท่านธีรวุฒิ ธงภักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “การพัฒนาพลเมืองสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล” และการบรรยายในหัวข้อ “สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การเข้าใจดิจิทัลของพลเมืองไทย” โดยคุณรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม และการบรรยายหัวข้อ “กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล” โดยคุณยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ ที่ปรึกษาโครงการกิจกรรมยกระดับสมรรถนะประชากรเพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย