โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท

วันที่โพส 19 ธ.ค. 2566 ผู้ชม 265


โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

*****************************

     วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการติดตามและสำรวจความต้องการด้านการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนในชนบท ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  โดยในครั้งนี้ ได้นำความรู้เรื่องการประดิษฐ์สมุดทำมือ สมุดบันทึกการอ่าน และตกแต่งระบายสี เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่อข่ายให้พร้อมใช้งาน