สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 30 พ.ย. 2558 ผู้ชม 337


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และเพื่อนำผลการตรวจประเมินในครั้งนี้มาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ และคุณสุจิตรา จุ้ยวอน เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งนี้