โครงการอบรมความปลอดภัย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

วันที่โพส 20 ธ.ค. 2566 ผู้ชม 283


โครงการอบรมความปลอดภัย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
*******************************

                วันที่  20  ธันวาคม 2566  เวลา 13.00  น. สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมความปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ และอุบัติภัยอย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมถึงการส่งต่อผู้บาดเจ็บไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว จะส่งผลให้ลดการบาดเจ็บ และความสูญเสียแก่ชีวิตของผู้ประสบภัยได้ 

                โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัชระ  เกี๋ยนต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาสังคม อาจารย์ลออ สิงหโชติสุขแพทย์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา และคณะ  จากสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ 

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, งานประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ