แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่โพส 22 ธ.ค. 2566 ผู้ชม 269


แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์
***********************************

        วันที่ 22 ธันวาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ณ ห้อง IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์