การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 12/2566

วันที่โพส 26 ธ.ค. 2566 ผู้ชม 225


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 12/2566
**********

               วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยมีการหารือ และพิจารณาการดำเนินงานของ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความรู้  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566   ซึ่งมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน