การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล ผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา และการใช้งาน AI ด้วย ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท

วันที่โพส 9 ม.ค. 2567 ผู้ชม 408


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล ผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา และการใช้งาน AI ด้วย Canva
ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
*****************************

       วันที่ 8-9 มกราคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบมรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล ผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา และการใช้งาน AI ด้วย Canva ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ให้กับนักเรียน และครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา