การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ในชุมชนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1

วันที่โพส 12 ม.ค. 2567 ผู้ชม 448


การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ในชุมชนท้องถิ่น”  รุ่นที่ 1

**********************

              วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ในชุมชนท้องถิ่น”  รุ่นที่ 1 มีกำหนดระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและการบริการ