การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1

วันที่โพส 16 ม.ค. 2567 ผู้ชม 772


การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1
********************

           วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2567 ณ ห้องIT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจในการนำระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ และตระหนักถึงประโยชน์ของการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้ในองค์กร