การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2

วันที่โพส 18 ม.ค. 2567 ผู้ชม 5148


การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2
**********************************

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567 ณ ห้องIT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจในการนำระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ และตระหนักถึงประโยชน์ของการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้ในองค์กร