การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ในชุมชนท้องถิ่น” รุ่นที่ 2

วันที่โพส 22 ม.ค. 2567 ผู้ชม 373


การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)  ในชุมชนท้องถิ่น” รุ่นที่ 2
**********************

                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ในชุมชนท้องถิ่น” รุ่นที่ 2 ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ บุคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2567ณ ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ด้วยการประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Litercy โดยใช้มาตฐานระดับสากลที่รับรองความรู้ ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป อินเทอร์เน็ต และการจัดการกับระบบโครงข่ายระดับพื้นฐาน