การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 3

วันที่โพส 23 ม.ค. 2567 ผู้ชม 5731


การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 3
**********************************

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2567 ณ ห้องIT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจในการนำระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ และตระหนักถึงประโยชน์ของการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้ในองค์กร