การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 4

วันที่โพส 26 ม.ค. 2567 ผู้ชม 6442


การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 4
**********************************

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567 ณ ห้องIT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจในการนำระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ ไปประยุกต์ใช้ และตระหนักถึงประโยชน์ของการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้ในองค์กร