การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567

วันที่โพส 22 ม.ค. 2567 ผู้ชม 225


การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567
*************************

       เมื่อวันที 22 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายงานบริหารและธุรการ เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อม การปิดภาคการศึกษาที่ 2/2566 ของนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาค กศ.ปช และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในการปฏิบัติงาน