การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567

วันที่โพส 31 ม.ค. 2567 ผู้ชม 235


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567
*************************************

             วันพุธที่  31 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีข้อหารือเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อผู้ใช้บริการให้เกิดประสิทธิภาพ