การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม OPEN SOURCE ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

วันที่โพส 1 ก.พ. 2567 ผู้ชม 326


การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม OPEN SOURCE ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
***************************

        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม OPEN SOURCE ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้กับบคุลากรของสำนักฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ ความเข้าใจซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้งานฟรีได้ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และพัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านการให้บริการ