การประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่โพส 26 ม.ค. 2567 ผู้ชม 238


การประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2567
******************

              ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2567 กับทางชมรมห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ได้รับเกียรติจาก ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว (ตรวจประเมิน) เป็นวิทยากร โดยเนื้อหาในการประชุมชี้แจงครั้งนี้ได้บรรยายถึงมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2566 เกณฑ์การประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ฉบับที่ พ.ศ. 2566 และการประเมินด้านห้องสมุด การประเมินด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายชมรมห้องสมุดสีเขียวมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2567