เข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567

วันที่โพส 8 ก.พ. 2567 ผู้ชม 120


การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567
*********************

อาจารย์ศรัญญา  ตรีทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567  จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายใต้หัวข้อ พลังงานสีเขียวเพื่อความยั่งยืน สู่สังคมคาร์บอนต่ำGreen Energy for Sustainability towards Low - Carbon Society ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องริเวอร์ไรน์ 1-2 ชั้น 9 ริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ๗๒ พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ

     โดยมีหัวข้อการบรรยาย และเสวนา ได้แก่
- การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- ห้องสมุดสีเขียวกับการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- Net Zero Guideline for Green Library
- "เชื้อเพลิงชีวภาพ” แนวทางเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
- การเสวนาพิเศษ "พลังงานสะอาด เพื่อความยั่งยืน"
           เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสีเขียว และพลังงานสะอาด โดยมีการให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานแหล่งพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมลพิษ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม และพลังงานน้ำ เพื่อสร้างความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสัมมนาครั้งนี้มีการเสวนาโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานจากฟิวเซลล์ หรือพลังงานจากไฮโดรเจน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและมีศักยภาพในการใช้เป็นแหล่งพลังงานสีเขียวในอนาคต ไฮโดรเจนสามารถผลิตจากแหล่งพลังงานที่หลากหลายเช่น น้ำ พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม และการลดโลกร้อน เนื่องจากพลังงานสีเขียวและพลังงานสะอาดมีบทบาทสำคัญในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและการรักษาสภาพคลื่นความร้อนของโลกโดยการใช้พลังงานนี้ เพื่อแทนที่แหล่งพลังงานที่เป็นแหล่งก๊าซเรือนกระจกเช่น น้ำมันหรือถ่านหิน
          การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการให้ความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่ด้านพลังงานทดแทน มุ่งหวังที่จะสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นการพัฒนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสีเขียว พลังงานสะอาดและการลดโลกร้อนเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน