หารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนดิจิทัลของท้องถิ่น

วันที่โพส 19 ก.พ. 2567 ผู้ชม 205


หารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนดิจิทัลของท้องถิ่น
****************

             วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนัก เข้าหารือการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนดิจิทัลของท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนดิจิทัลของท้องถิ่น รองรับสังคมศตวรรษที่ 21 กับ องค์การบริหารส่วนตำบล ดงมูลเหล็ก และนายกเทศบาลตำบลวังชมภู

            โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนดิจิทัล พัฒนาความรู้และ ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของคนทุกช่วงวัย และสร้างชุมชุมต้นแบบด้านดิจิทัล เกิดชุมชนต้นแบบด้านดิจิทัล ที่ประชาชนในชุมชนทุกช่วงวัยมีความสามารถในการเข้าถึงรู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา รู้เท่าทันสื่อและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างยั่งยืน