เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 14

วันที่โพส 21 ก.พ. 2567 ผู้ชม 77


เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 14
********************

         คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 14 ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “การบริการห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดย ดร.อารีย์ ธัญญกิจจานุกิจ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว การประชุมผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เทคโนโลยีดิจิทัลของโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล" และการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการบริการห้องสมุด ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม