การอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาและระบบควบคุมอัตโนมัติ "

วันที่โพส 22 ก.พ. 2567 ผู้ชม 168


การอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาและระบบควบคุมอัตโนมัติ " รุ่นที่ 2/2567
*************************************

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่งบุคลากร นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล และนายธนาพงษ์ ไชยบุตร เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาและระบบควบคุมอัตโนมัติ " รุ่นที่ 2/2567 ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีการฝึกปฏิบัติการออกแบบและต่อวงจรเพื่อควบคุมเครื่องสูบน้ำ และสวิทซ์ใบพาย โดยใช้อุปกรณ์ IoT ในการควบคุมระยะไกล โดยทั้งนี้จะมีการนำความรู้มาประยุกต์ใช้อุปกรณ์ IoT เพื่อควบคุมงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart University