การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันที่โพส 28 ก.พ. 2567 ผู้ชม 203


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
*****************************

             วันพุธที่  28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีข้อหารือเรื่องสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนดิจิทัลของท้องถิ่น และการติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖