โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

วันที่โพส 29 ก.พ. 2567 ผู้ชม 224


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)”

**********************

            วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 งานบริหารและธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)” ให้กับบุคลากรของสำนักฯ ให้บุคลากรสายสนับสนุนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ ให้มีความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และมีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ และทักษะให้กับบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรรณราชณครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีคุณหนึ่งฤทัย  บุญมี  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้