หารือการนำระบบ IOT ไปใช้สำหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัด และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 20 มี.ค. 2567 ผู้ชม 115


     หารือการนำระบบ IOT ไปใช้สำหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัด และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพพชรบูรณ์
                      *********************************************************

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567 นางชนิกานต์  ศรีวิชิต  นักวิชาการพลังงานชำาญการ  สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยมชมระบบควบคุมปั๊มน้ำ และการรดน้ำพืชอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IOT ณ บริเวณแหล่งเรียนรู้สมุนไพร และบริเวณแปลงสาธิตอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบรดน้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ และวางแผนพื้นที่ที่เหมาะสมในการนำระบบ IOT ไปใช้สำหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และนายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ อธิบายหลักการใช้งานระบบการทำงานของการเปิด / ปิด ระบบการควบคุมปั๊มน้ำ และการรดน้ำอัตโมมัติด้วยเทคโนโลยี IOT ในครั้งนี้