หารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมกับ อบต.สะเดียงเพื่อผลักดันให้พื้นที่ตำบลสะเดียงเป็นเมือง Smart City เพื่อรองรับทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

วันที่โพส 21 มี.ค. 2567 ผู้ชม 292


หารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมกับ อบต.สะเดียงเพื่อผลักดันให้พื้นที่ตำบลสะเดียงเป็นเมือง Smart City
เพื่อรองรับทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

****************

      วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. คณะบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนัก เข้าหารือการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนดิจิทัลของท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 กับนายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนดิจิทัลของท้องถิ่น รองรับสังคมศตวรรษที่ 21 จำนวน 2 เรื่องด้วยกัน คือ 1) การพัฒนาความรู้และ ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของคนทุกช่วงวัย และสร้างชุมชุมต้นแบบด้านดิจิทัล เกิดชุมชนต้นแบบด้านดิจิทัล ที่ประชาชนในชุมชนทุกช่วงวัยมีความสามารถในการเข้าถึงรู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา รู้เท่าทันสื่อและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างยั่งยืน และ 2) สร้างชุมชนต้นแบบด้านดิจิทัลโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเริ่มต้นเป็น Smart Environment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ด้านการจัดการขยะ