การตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหอสมุดกลาง

วันที่โพส 1 เม.ย. 2567 ผู้ชม 576


การตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหอสมุดกลาง
************************

          อาจารย์ ดร. ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสถาบันทการศึกษาพี่เลี้ยง นำโดย ผศ. ดร. ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูรณ์