โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่โพส 4 เม.ย. 2567 ผู้ชม 462


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ  แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
****************************

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ, แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนัก  และเป็นไปตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย  โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และสถานการณ์ในปัจจุบัน ระหว่างวันที่  ๓ – ๕  เมษายน  ๒๕๖๗  ณ โรงแรมแซน โมราดา พัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี