อบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น" (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 8

วันที่โพส 5 เม.ย. 2567 ผู้ชม 384


อบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น" (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 8
****************************

                 นางวรรณภัสร์  ปราบพาลา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น" (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 8 จัดโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2567-5 เมษายน 2567