วันที่ 1-2 มีนาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

วันที่โพส 20 มี.ค. 2560 ผู้ชม 397


วันที่ 1-2 มีนาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากบริษัท ไอเอ็นทีแอลเซิร์ท จำกัด INTL Cert Co Ltd