สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เข้าตรวจสอบสถานที่รายการครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 24 เม.ย. 2567 ผู้ชม 672


    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เข้าตรวจสอบสถานที่รายการครุภัณฑ์ และอุปกรณ์

                         ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

         *******************************************************

    วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนันทน์  ตรีนันทรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะฝ่ายมาตราฐานฝีมือแรงงานฯจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เข้าดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่รายการครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) ระดับ ๑, สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ ๑ และสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ ๑  ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์