โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress รุ่นที่ 1

วันที่โพส 13 พ.ค. 2567 ผู้ชม 215


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress
รุ่นที่ 1

*************************

              วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress รุ่นที่ 1 ให้กับอาจารย์ และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิพัฒน์  ชนาเทพาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม  เป็นประธานเปิดโครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress รุ่นที่ 1 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  13 และ 17 พฤษภาคม 2567  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 และIT106  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

         การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก และมีพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ของบุคลากรที่อยู่ภายใต้โดเมน pcru.ac.th ซึ่งสามารถสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์