โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress รุ่นที่ 2

วันที่โพส 16 พ.ค. 2567 ผู้ชม 218


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress
รุ่นที่ 2

*************************       

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress รุ่นที่ 2 ให้กับอาจารย์ และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่  15-16  พฤษภาคม 2567  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 และIT106  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

         การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก และมีพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ของบุคลากรที่อยู่ภายใต้โดเมน pcru.ac.th ซึ่งสามารถสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์