ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาลในการตรวจประเมินความพร้อมของสถาบันการศึกษาใหม่

วันที่โพส 17 พ.ค. 2567 ผู้ชม 301


ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาลในการตรวจประเมินความพร้อมของสถาบันการศึกษาใหม่
*****************************************

           วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา  ตันตโยทัย,  นาวาอากาศเอกหญิง ผศ.ดร.วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล โดยอาจารย์ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้นำคณะเยี่ยมชมห้องสมุดพยาบาล หนังสือ E-Book ห้องเรียนพยาบาล ห้องประชุมIT108 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการตรวจประเมินความพร้อมของสถาบันการศึกษาใหม่