โครงการอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากร

วันที่โพส 22 พ.ค. 2567 ผู้ชม 947


โครงการอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
***************

              วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม ร่วมถึงการเตรียมความรู้พื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้นให้สามารถนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เพชรรัตน์ อ้วนโฮม, อาจารย์ราชนที ศรีรอด, อาจารย์ศุภกร  ทาพิมพ์ และอาจารย์ตรีศูล เกษร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากร  โดยผู้เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้การอ่าน การพูด การเขียน ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้วัฒนธรรมการชงชา ของชาวจีน