ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 5/2567

วันที่โพส 24 พ.ค. 2567 ผู้ชม 1522


ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 5/2567
************************

           วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร. ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาและหารือ (ร่าง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568