การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 11

วันที่โพส 29 พ.ค. 2567 ผู้ชม 1540


การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 11
************

          คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 11มหาวิทยาลัยก้าวหน้าด้วย AI สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 

          การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และหาแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆและเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการนำวิธีการต่าง ๆ มาใช้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น  โดยมีการประชุมผู้บริหาร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 กลุ่ม เช่น กลุ่มเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุ่มเครือข่ายเทคโนโลยีการศึกษา และกลุ่มเครือข่ายห้องสมุด และการสัมมนา ดังนี้

       1) การบรรยายหัวข้อ "Generative Artificial Intelligence for Sustainable University: ปัญญาประดิษฐ์รังสรรค์เพื่อมหาวิทยาลัยยั่งยืน"
       2) การอภิปราย" AI Transformation for Digital University "
       3) การบรรยาย " AI Workforce Development ปักหมุดยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน AI เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติด้านการปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ "
       4) การบรรยาย" Digital Transformation in Higher Education Institutes " เป็นต้น
       5) การประชุมกลุ่มย่อย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ดังนี้
           กลุ่มที่  1 : กลุ่มเครือข่ายผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
           กลุ่มที่  2 : กลุ่มเครือข่ายงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
           กลุ่มที่  3 : กลุ่มเครือข่ายงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
           กลุ่มที่  4 : กลุ่มเครื่อข่ายงานหอสมุด