โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress รุ่นที่ 5

วันที่โพส 12 มิ.ย. 2567 ผู้ชม 362


                                โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress รุ่นที่ 5   

           
                                                            *************************

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress รุ่นที่ 5 ให้กับอาจารย์ และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่  11 - 12 มิถุนายน 2567  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

         การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก และมีพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ของบุคลากรที่อยู่ภายใต้โดเมน pcru.ac.th ซึ่งสามารถสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์